ETICKÝ KÓDEX2017-12-20T09:08:00+00:00

Etický kódex člena Komory mediátorov o.z.

Preambula

 Hlavným cieľom Komory mediátorov je vyvíjať aktivity smerujúce k uznaniu mediátora ako akceptovanej odbornej autority pri riešení sporov a posilnenia jeho statusu, morálnej, etickej, spoločenskej a odbornej úrovne a kompetencií a propagácia mediácie ako dobrej praxe a všeobecne rešpektovanej služby verejnosti. Tento kódex vyjadruje etický záväzok členov Komory mediátorov k týmto cieľom, občianskemu zrduženiu všeobecne k mediácii a mediátorom.

  VŠEOBECNÉ PRINCÍPY

 Mediátori vykonávajú svoje povolanie v prospech jednotlivca a spoločnosti, v duchu úcty k osobnosti človeka.

 1. Mediátori sú nestranní a pri vykonávaní mediačnej činnosti vždy zachovávajú najvyšší možný odborný a etický štandard.
 1. KOMPETENCIA (pôsobnosť a právomoc)

 Mediátori si pri vykonávaní činnosti udržiavajú vysoký štandard svojej profesionálnej kompetencie a rozvíjajú ju sústavným vzdelávaním; zároveň si uvedomujú a zachovávajú jej obmedzenia.

 1. Mediátori vedia rozoznávať hranice vlastnej kompetencie a nevykonávajú žiadnu formu mediácie, na ktorú nemajú zodpovedajúcu prípravu alebo kvalifikáciu.
 • Mediátori zabezpečia, aby ich kvalifikácia, spôsobilosti a názory neboli nesprávne interpretované inými osobami a korigujú všetky nesprávne interpretácie, ak sa vyskytnú.
 1. Ak sú mediátori požiadaní o poskytnutie odbornej služby a zvážia, že služba primeraná povahe problému nie je v ich kompetencii, podniknú všetky potrebné a realizovateľné kroky, aby túto službu žiadateľovi poskytol iný odborník – prednostne člen Komory mediátorov, ktorý má primeranú kvalifikáciu a právomoc.

OCHRANA ZÁUJMOV KLIENTA

Mediátori musia urobiť všetky dostupné opatrenia na zabezpečenie ochrany všetkých informácií získaných v priebehu vykonávania činnosti alebo výskumu a chrániť dôvernosť takto získaných a uchovávaných údajov o jednotlivcoch, organizáciách alebo účastníkoch výskumu. Bez vyjadrenia ich súhlasu nesmie dôjsť k narušeniu tejto ochrany ani úmyselne, ani z nedbanlivosti. Ochrana informácií musí byť zabezpečená v súlade s právnymi predpismi.

 1. Mediátori dbajú o to, aby sprostredkované informácie získané v priebehu vykonávania činnosti alebo výskumu mali takú formu a obsah, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb alebo organizácií.
 2. Iným mediátorom a odborníkom poskytujú (odosielajú) personálne identifikovateľné informácie iba po vyjadrení súhlasu tých, ktorých sa tieto údaje týkajú (vždy v najlepšom záujme účastníkov služieb alebo výskumu a podľa zákona) s výnimkou, keď pracujú v tíme alebo spolupracujú s inými mediátormi, resp. inými odborníkmi. Vtedy musia účastníkom služieb alebo výskumu vždy objasniť rozsah, v ktorom personálne identifikovateľné informácie môžu byť sprostredkované iným zainteresovaným odborníkom.
 1. OSOBNÉ SPRÁVANIE A KOLEGIÁLNOSŤ

 Mediátori sa správajú a vystupujú tak, aby nepoškodili záujmy účastníkov svojich služieb, zrduženia, alebo iných mediátorov a zvyšovali dôveru verejnosti voči mediácii, voči mediátorskej obci a voči vlastným schopnostiam zodpovedne vykonávať svoje profesionálne povinnosti.

 1. Pri vykonávaní činnosti sa musia zdržať nevhodného správania nežiaduceho z hľadiska záujmov užívateľov ich služieb alebo členov združenia.
 • Mediátori nevykonávajú činnosť keď je ich fyzický alebo psychický stav v dôsledku napr. konzumácie alkoholu, liekov, alebo ochorenia či osobného stresu taký, že ich schopnosti alebo profesionálny úsudok môžu byť narušené.
 1. Mediátori nesmú usilovať o akýkoľvek finančný alebo materiálny prospech od tých, ktorívyužívajú ich služby, nad rámec toho, čo bolo dohodnuté, ani prijať takýto prospech.
 2. Mediátori nesmú dopustiť, aby ich profesionálna zodpovednosť a štandardy mediačnej činnosti boli znížené v dôsledku prihliadania k faktorom náboženstva, pohlavia, rasy, veku, národnosti, politickej príslušnosti, sociálneho statusu, triedneho pôvodu, alebo iných vonkajších faktorov.
 3. Voči ostatným mediátorom i nečlenom komory vystupujú v duchu zásad stavovskej a profesionálnej kolegiálnosti postavenej na dôvere a spolupráci. Sú povinní uznávať ich ako kolegov, správať sa voči nim zdvorilo a korektne a zdržať sa akýchkoľvek útokov (ústnych, písomných, či nepriamych) voči nim alebo zneváženia ich profesionálnej spôsobilosti.
 1. ZACHOVANIE NEZÁVISLOSTI, NESTRANNOSTIA MLČANLIVOSTI
 1.  Mediátori sú povinní zachovať si v každej situácii svoju nestrannosť, profesijnú nezávislosť a profesionálnu objektivitu.
 2. V súlade so zákonom zachovávajú povinnú mlčanlivosť o veciach, ktoré sa dozvedeli pri vykonávaní činnosti. Táto povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na ich spolupracovníkov a podriadených a trvá aj po ukončení nimi poskytovanej služby.
 • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
 1.  Mediátori sú pri registrácii do Komory mediátorov o.z. povinní oboznámiť sa s týmto kódexom a podpisom prihlášky za člena potvrdia, že sa zaväzujú dodržiavať tento etický kódex.