STANOVY2017-12-20T06:59:40+00:00

Stanovy
Komory mediátorov

Prvá časť

Základné ustanovenia

 Článok 1

Spoločné ustanovenia

 Názov: Komora mediátorov

 • Forma: Občianske združenie

1.3. Sídlo: Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava-Ružinov

1.4. Komora mediátorov je samostatnou právnickou osobou založenou na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorá môže vo svojom mene a vlastnými úkonmi nadobúdať práva a povinnosti zakladať pobočky v tuzemsku a vykonávať všetky ďalšie úkony v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Článok 2

Základné pojmy a skratky

 2.1. Komora mediátorov  – komora

2.2. Členská schôdza Komory mediátorov – členská schôdza

2.3. Predsedníctvo Komory mediátorov – predsedníctvo

2.4. Predseda Komory mediátorov – predseda/predsedníčka

2.5. Podpredseda Komory mediátorov – podpredseda/podpredsedníčka

2.6. Revízna komisia Komory mediátorov – revízna komisia

2.7. Stanovy Komory mediátorov – stanovy

Druhá časť

Ciele a činnosť

 Článok 3

Ciele

3.1. Cieľom komory je podporovať jednotlivcov a skupiny so záujmom o alternatívne spôsoby riešenie sporov, najmä mediáciu a zvyšovaní povedomia verejnosti o alternatívnych možnostiach riešenia sporov.

3.2. Cieľom komory je združovať mediátorov zapísaných v registri, ktorý vedie MS SR bez rozdielu pohlavia, rasy, národnosti, sociálneho pôvodu, náboženského vyznania, politických a iných názorov či príslušnosti

Článok 4

Činnosť

4.1. Komora mediátorov a jej orgány plnia svoje úlohy najmä tým, že vo vzťahu k mediátorom, orgánom štátnej správy, samosprávy, štátnym úradom a inštitúciám a laickej verejnosti:

 1. a) podporujú nové formy prezentácie možností a spôsobov riešenia sporov ako sú zmierenie, facilitácia, vyjednávanie, inštitút ombudsmana a mediácia,
 2. b) navrhujú a pripomienkujú legislatívu v oblasti mediácie a alternatívneho riešenia sporov,
 3. c) participujú na združovaní mediátorov a centier mediácie s cieľom uznania mediátora ako akceptovanej odbornej autority pri riešení sporov a posilnenia jeho statusu, morálnej, etickej, spoločenskej a odbornej úrovne a kompetencií,
 4. d) vykonávajú poradenstvo a pomoc mediátorom, mediačným centrám, stredným a vysokým školám a iným subjektom zaoberajúcich sa problematikou alternatívneho riešenia sporov najmä mediácie,
 5. e) vykonávajú edukačnú činnosť, podporu a organizovanie vzdelávacích, osvetových a iných spoločensko-vzdelávacích aktivít zameraných na propagáciu mediácie,
 6. f) podporujú tvorbu a vydávanie odborných prác, publikácií, dokumentov a metodických pomôcok potrebných na zabezpečenie rozvoja mediátorských aktivít ,
 7. g) spolupracujú s členmi komory a inými organizáciami činnými v oblasti mediácie pri zastupovaní spoločných záujmov vo vzťahu k štátnej správe a miestnej samospráve, súdnej moci a iným orgánom,
 8. h) podporujú a účastnia sa na cezhraničnej a medzinárodnej spolupráci s organizáciami pôsobiacimi v oblasti mediácie a alternatívneho riešenia sporov s cieľom budovania vzťahov, výmeny názorov a skúsenosti s mediáciou v iných krajinách,
 9. i) organizujú, podieľajú sa na organizovaní a realizujú semináre, školenia, prednáškové činnosti, konferencie k problematike mediácie a alternatívneho riešenia sporov,
 10. j) podporujú vzdelávanie, vedu a výskum, tréningovú, certifikačnú a akreditačnú činnosť jednotlivcov a skupín v oblasti mediácie a alternatívneho riešenia sporov
 11. k) získavajú a využívajú finančné granty, čerpanie fondov a iných prostriedkov určených na podporu a rozvoj mediácie a alternatívneho riešenia sporov,

4.2. Komora mediátorov a jej orgány rešpektujú všetky všeobecne záväzné právne predpisy a právnymi predpismi uložené povinnosti.

Tretia časť

Členstvo

 Článok 5

Vznik členstva a podmienky členstva

 5.1. Členom komory môžu byť fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vyplnia písomnú prihlášku a ich členstvo schváli predsedníctvo komory.

5.2. O členstve fyzickej osoby a právnickej osoby v komore, po splnení podmienok určených týmito stanovami, rozhoduje predsedníctvo.

5.3. Fyzická osoba a právnická osoba sa stáva členom komory (ďalej aj člen), dňom schválenia predsedníctvom. Týmto dňom sa fyzická osoba a právnická osoba zapíše do zoznamu členov komory. Zoznam členov komory obsahuje:

 1. a) meno a priezvisko, resp. obchodné meno alebo názov,
 2. b) rodné číslo, resp. IČO,
 3. c) trvalý pobyt fyzickej osoby, resp. sídlo právnickej osoby
 4. d) deň vzniku členstva v komore,
 5. e) iné osobné, profesijné, jazykové a pod. údaje
 6. f) adresa kancelárie mediátora resp. adresa mediačného centra, resp. adresa mediačnej vzdelávacej inštitúcie ak je člen zapísaný v zozname mediátorov resp. zozname mediačných centier resp. zozname mediačných vzdelávacích inštitúcií.

Zapísané osobné údaje členov podliehajú ochrane osobných údajov, podľa osobitných predpisov.

5.4. Čestným členom komory sa podľa rozhodnutia  predsedníctva môže stať fyzická osoba, ktorá  o členstvo prejaví záujem, ak ide o osobu  majúcu osobitné  zásluhy  na  rozvoji aktivít  podporujúcich dosiahnutie cieľa komory, ako aj fyzická osoba spolupracujúca so komorou a ktorej členstvo dáva garancie rozvinutia aktivít komory v tuzemsku, či zahraničí. Počet  čestných členov komory nesmie prevýšiť 10  % z počtu všetkých ostatných členov (mimo čestných členov). Čestný člen komory má rovnaké postavenie ako ostatní členovia komory.

Článok 6

Zánik členstva

6.1. Členstvo v komore zaniká:

 1. a) dobrovoľným vystúpením člena ku dňu, kedy je komore písomne oznámené vystúpenie člena,
 2. b) zánikom komory,
 3. c) vylúčením člena dňom, kedy o tom rozhodne predsedníctvo,
 4. d) smrťou člena komory, ak ide o fyzickú osobu alebo zrušením člena komory, ak ide o právnickú osobu.

6.2. Člena komory je možné vylúčiť zo komory v prípade, ak:

 1. a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil pri vykonávaní činnosti v komore, alebo
 2. b) ak nedodržiava povinnosti členov zakotvené v týchto stanovách, všeobecne záväzných právnych predpisoch alebo v rozhodnutiach orgánov komory,
 3. c) ak sa viac ako 12 mesiacov nezúčastňuje žiadnym spôsobom na činnosti komory.

6.3. O vylúčení člena zo komory rozhoduje s konečnou platnosťou predsedníctvo.

6.4. Člen, ktorého členstvo v komore zaniklo z akéhokoľvek dôvodu sa môže opätovne stať členom komory za podmienok uvedených v týchto stanovách.

6.5. Člen komory sa môže na členskej schôdzi nechať zastupovať splnomocnencom na základe písomného splnomocnenia.

6.6. Člen komory, ktorým je fyzická osoba,  môže ale nemusí byť v pracovnoprávnom vzťahu k komore.

 Článok 7

Práva členov

7.1. Člen je oprávnený najmä:

 1. a) byť oboznámený so stanovami a inými internými predpismi komory,
 2. b) byť informovaný o činnosti orgánov komory,
 3. c) zúčastňovať sa a podieľať sa na aktivitách komory,
 4. d) podávať personálne, vecné, organizačné a iné návrhy,
 5. e) voliť a byť volený do orgánov komory,
 6. f) zúčastňovať sa na rozhodovacej činnosti orgánov komory,
 7. g) navrhovať kandidátov do jednotlivých orgánov komory,
 8. h) nahliadať do dokumentácie komory a vyhotovovať si výpisky, no iba v rozsahu týkajúcom sa jeho osoby, na písomnú žiadosť a v určenom čase a v sídle komory.

Článok 8

Povinnosti členov

8.1. Člen komory je povinný najmä:

 1. a) dodržiavať stanovy komory,
 2. b) plniť závery a rozhodnutia orgánov komory,
 3. c) dodržiavať finančnú disciplínu a zásady hospodárnosti,
 4. d) zodpovedne a svedomito pracovať v orgánoch komory, ak bol do nich zvolený
 5. e) pravidelne, zodpovedne a svedomito sa zúčastňovať na aktivitách a činnosti komory,
 6. f) šíriť dobré meno a dbať o vážnosť a povesť komory,
 7. g) platiť členský príspevok v súlade s rozhodnutím členskej schôdze.

Štvrtá časť

Orgány komory a konanie za komoru

 Článok 9

Orgány  komory

 9.1. Orgánmi komory sú:

 1. a) členská schôdza
 2. b) predsedníctvo
 3. c) revízna komisia

 Článok 10

Členská schôdza

10.1. Členská schôdza je najvyšším orgánom komory a je tvorená všetkými členmi komory vrátane čestných členov.

10.2. Členská schôdza rozhoduje o všetkých základných otázkach a to najmä:

 1. a) schvaľuje stanovy komory, ich zmeny a doplnky,
 2. b) volí a odvoláva členov predsedníctva,
 3. c) schvaľuje rozpočet komory a správu o činnosti a hospodárení komory,
 4. d) rozhoduje o výške a spôsobe platenia členského príspevku, ktorý sú povinní platiť členovia,
 5. e) rozhoduje o rozpustení komory alebo o jeho zlúčení s iným subjektom,
 6. f) rozhoduje o likvidátorovi komory,
 7. g) rozhoduje o odmenách členov orgánov komory,
 8. h) plní ďalšie práva a povinnosti určené týmito stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi do jeho kompetencie.

10.3. Členskú schôdzu zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však raz za rok. Predseda komory je povinný zvolať členskú schôdzu, ak o to požiada najmenej 30 % všetkých členov komory, a to tak, aby sa  konalo do 1 mesiaca odo  dňa doručenia písomnej žiadosti. V prípade, že predseda  komory si nesplní svoju povinnosť podľa tohto odseku, sú oprávnení zvolať zhromaždenie členov osoby, ktoré požiadali o zvolanie členskej schôdze.

10.4. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov komory. Na rozhodnutie o rozpustení komory, o jej zlúčení s iným subjektom alebo o zmene stanov je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny členov komory.

10.5. V prípade, že členská schôdza nie je uznášaniaschopná, je predsedníctvo povinné zvolať náhradnú členskú schôdzu s rovnakým programom tak, aby sa konala v lehote do 14 dní od konania členskej schôdze, ktorá nebolo uznášaniaschopné. Takto zvolaná členská schôdza je uznášaniaschopná bez  ohľadu  na počet prítomných členov komory a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov komory. Na rozhodnutie o rozpustení komory, o jej  zlúčení s iným komorou alebo o zmene stanov, je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny členov komory. Ak predsedníctvo nezvolá  náhradnú členskú schôdzu za podmienok určených v tomto odseku je tak oprávnených urobiť 20 % všetkých členov komory.

10.6. Každý člen komory má pri hlasovaní jeden hlas.

10.7. Členská schôdza sa zvoláva doporučeným listom – pozvánkou, alebo pozvánkou odovzdanou osobne alebo mailom. Pozvánka musí obsahovať:

 1. a) názov a sídlo komory,
 2. b) miesto, dátum a hodinu konania členskej schôdze,
 3. c) program rokovania členskej schôdze,
 4. d) ak je v programe členskej schôdze zaradená zmena stanov komory musí pozvánka obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien,
 5. e) ak má byť na programe členskej schôdze voľba členov orgánov komory, musí pozvánka obsahovať mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov komory.

10.8. Pozvánka musí byť odoslaná členom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname členov, alebo elektronicky mailom,  najneskôr 7  dní pred  konaním členskej schôdze. Náhradná členská schôdza sa však považuje za platne zvolanú aj keď  bude zvolané najneskôr do 5 dní pred dňom konania, ak v týchto  stanovách nie je uvedené inak. Rovnaké lehoty sa uplatnia aj v prípade osobného odovzdania pozvánky.

10.9. Na žiadosť 20 % všetkých členov komory je orgán zvolávajúci členskú schôdzu povinný  zaradiť nimi  určenú záležitosť  na program rokovania  členskej schôdze a ak žiadosť o zaradenie určenej záležitosti bola doručená  po zaslaní pozvánky, zašle doplnenie programu spôsobom určeným  týmito stanovami na zvolávanie členskej schôdze najmenej päť  dní pred konaním členskej schôdze. Inak je tento návrh považovaný za podnet na zvolanie ďalšej členskej schôdze alebo za bod programu ďalšieho zasadnutia členskej schôdze, podľa rozhodnutia predsedníctva.

10.10. Miesto, dátum a hodina konania  členskej schôdze sa musia určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali  možnosť členov zúčastniť sa na členskej schôdzi.

10.11. Členskej schôdze sa zúčastňujú aj členovia predsedníctva, ktorí majú právo vystúpiť na členskej schôdzi. Pre pozývanie členov predsedníctva platia primerane ustanovenia o pozývaní členov komory.

10.12. Ak na členskej schôdzi nie je prítomný ani jeden člen predsedníctva, musí byť prítomný notár a akýkoľvek zápis z členskej schôdze musí byť vyhotovený formou notárskej zápisnice inak je neplatný.

Článok 11

Predsedníctvo

11.1. Predsedníctvo je štatutárnym orgánom komory, ktorá zabezpečuje činnosť komory medzi zasadnutiami členskej schôdze a na jej čele je predseda komory.

11.2. Predsedníctvo má 3 členov – predsedu komory a 2 podpredsedov komory, ktorých volí a odvoláva členská schôdza. Členom predsedníctva môže byť len člen komory.

11.3. Funkčné obdobie  členov predsedníctva je 3 roky a opakovaná voľba je možná.

11.4. K zániku funkcie člena predsedníctva dochádza:

 1. a) uplynutím funkčného obdobia, ktoré končí zvolením nového predsedníctva alebo jeho člena,
 2. b) odvolaním, no iba ak je súčasne zvolený nový člen predsedníctva,
 3. c) písomným odstúpením člena predsedníctva, keď odstúpenie sa stáva účinné dňom doručenia odstúpenia komore,
 4. d) zánikom členstva v komore u člena predsedníctva.

11.5. Predsedníctvo najmä:

 1. a) dbá o plnenie cieľov komory, nadväzuje a udržuje styky s tuzemskými a zahraničnými osobami vhodnými pre plnenie úloh komory,
 2. b) vedie rokovania so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy a inými úradnými miestami pri presadzovaní cieľov komory,
 3. c) udržuje styk s členmi  komory a  informuje ich o činnosti komory,
 4. d) rozhoduje o tom, či komora založí inú právnickú osobu alebo k/do inej právnickej osobe pristúpi/vstúpi,
 5. e) schvaľuje rozpočet komory a správu o činnosti a hospodárení,
 6. f) chráni a presadzuje záujmy komory a rieši prípadné spory v komore a medzi jej členmi,
 7. g) vedie zoznam členov komory,
 8. h) rozhoduje o vylúčení člena zo komory,
 9. i) zaoberá sa podnetmi a návrhmi členov komory,
 10. j) pripravuje zasadnutia členskej schôdze,
 11. k) je nápomocné pri riešení prípadných sporov medzi komorou a jej členmi navzájom,
 12. l) podľa potreby ustanovuje ďalšie pomocné orgány, komisie a pod.
 13. m) plní ďalšie práva a povinnosti určené týmito stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11.6. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou a schádza sa podľa potreby na návrh predsedu alebo podpredsedu, no minimálne raz  za rok. Na zvolanie predsedníctva sa využijú obdobne ustanovenia o zvolávaní zhromaždenia členov.

Článok 12

Konanie za komoru

12.1. Za komoru koná predseda komory samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu komory pripojí svoj podpis. Svoje zvolenie do funkcie preukazuje menovacím dekrétom alebo zápisnicou z členskej schôdze.

12.2. Ostatní členovia komory sú oprávnení konať za komoru na základe splnomocnenia, alebo na základe vnútorného predpisu.

12.3. Iné osoby za komoru môžu konať iba podľa a v rozsahu splnomocnenia.

12.4. Splnomocnenie je právoplatné iba s osvedčením o pravosti podpisu predsedu komory vykonané notárom, alebo iným kompetentným orgánom.

 Článok 13

Revízna komisia

13.1. Revízna komisia Komory mediátorov je autonómny orgán, ktorý:

 1. a) kontroluje správnosť hospodárenia s prostriedkami komory
 2. b) kontroluje správnosť správy majetku komory
 3. c) predkladá písomné stanoviská k návrhu rozpočtu komory

13.2. Revízna komisia má minimálne 2 členov

13.3. Členom revíznej komisie nemôže byť člen predsedníctva

13.4. Členov revíznej komisie volí členská základňa nadpolovičnou väčšinou

13.5. Revízna komisia predkladá pravidelnú správu o svojej činnosti členskej základni raz ročne

13.6. Pravidelná správa o činnosti Revíznej komisie musí byť podpísaná všetkými členmi revíznej komisie

 Piata časť

Hospodárenie komory mediátorov

 Článok 14

Hospodárenie komory

14.1. Majetok komory tvoria:

 1. a) príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu,
 2. b) príspevky a dary od právnických osôb a fyzických  osôb z tuzemska  i zo zahraničia,
 3. c) výnosy z lotérií, zo vzdelávacích a spoločenských akcií,
 4. d) príjmy z činností pri naplňovaní cieľa komory,
 5. e) úroky z finančných prostriedkov uložených v peňažných ústavoch,
 6. f) výnosy z nakladania s majetkom komory a verejných činností členov komory,
 7. g) príjmy z grantov a finančnej podpory,
 8. h) majetok získaný dedením,
 9. i) iné príjmy.

14.2. Duševný majetok komory, ktorý do spoločnosti vnesú členovia, alebo bude vytvorený pri práci v komore, alebo ho vytvoria zamestnanci komory pri plnení  ich pracovných úloh ostáva majetkom komory až do jej zániku, ak zhromaždenie členov nerozhodne inak. Tým nie sú dotknuté autorské práva tvorcu duševného majetku.

14.3. Komora môže vyvíjať hospodársku činnosť za účelom dosiahnutia príjmov na zabezpečenie plnenia cieľa komory, avšak nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť za účelom dosiahnutia zisku.

14.4. Majetok komory musí byť spravovaný v súlade so zásadami riadneho hospodárenia.

14.5. Hospodárenie a  účtovanie komory sa uskutočňuje v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

14.6. Komora môže samostatne, alebo spoločne s iným subjektom založiť obchodnú spoločnosť alebo  družstvo, alebo sa iným spôsobom majetkovo podieľať  na činnosti takýchto  podnikateľských subjektov.

14.7. Členom  komory a orgánov  komory, môže komora priznať pravidelnú, alebo nepravidelnú odmenu za činnosť pre komoru a hradiť náklady  vyvolané ich činnosťou pre komoru, vrátane cestovných, ubytovacích a pod. nákladov v tuzemsku a zahraničí. O priznaní odmeny a úhrade nákladov rozhoduje Predsedníctvo  komory, ktoré  tiež určí  druh a  výšku odmeny iným osobám činným pre komoru.

14.8. Komora hospodári podľa schváleného rozpočtu.

Šiesta časť

Súdna ochrana a zánik komory

 Článok 15

Súdna ochrana

15.1. Ak člen komory považuje rozhodnutie niektorého z jeho orgánov, proti ktorému nemožno podľa stanov podať opravný prostriedok, za nezákonné alebo odporujúce stanovám, môže do 30 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel,  najneskôr však do 6 mesiacov od rozhodnutia, požiadať okresný súd o jeho preskúmanie.

15.2. Návrh na preskúmanie nemá odkladný účinok. Súd však môže v odôvodnených prípadoch výkon napadnutého rozhodnutia pozastaviť.

Článok 16

Zánik komory

16.1. Komora zaniká:

 1. a) rozhodnutím zhromaždenia členov o dobrovoľnom rozpustení komory, alebo o zlúčení s inou komorou,
 2. b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jej rozpustení.

16.2. Pri zániku komory sa vykoná majetkové vysporiadanie. Pri majetkovom vysporiadaní sa najprv uspokoja všetky záväzky komory. Zostávajúci majetok môže byť použitý len v súlade s týmito stanovami podľa rozhodnutia zhromaždenia členov.

Siedma časť

Prechodné a záverečné ustanovenia

 Článok 17

Prechodné ustanovenia

 17.1. Dňom registrácie týchto stanov Ministerstvom vnútra SR sa:
a) všetci členovia prípravného výboru automaticky stávajú členmi komory a prípravný výbor zaniká,
b) prvým predsedom komory sa automaticky stáva (splnomocnenec prípravného výboru) osoba oprávnená konať za prípravný výbor.

 Článok 18

Záverečné ustanovenia

 18.1. Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR podľa príslušných právnych predpisov.

18.2. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa použijú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

18.3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich registrácie Ministerstvom vnútra SR.